Prof. Dr. Naim Bajçinca
Titulli i ligjëratës do të publikohet më vonë
Nëntor 2023 (data e sakt do të publikohet me kohë)

Përmbajtja:
Së shpejti ...!

Online:
Lidhja në ZOOM do të publikohet me kohë në këtë faqe, në Facebook dhe faqen në Internet të Institutit.

Video:
Videoja do të publikohet më vonë